Településfejlesztési koncepció

Kisszékely:
a hagyományokra épülő élő falu

 

Életünkben sok minden változik, változunk mi magunk is, de vannak örök emberi értékek, amelyek nem változnak, és nem tűnhetnek el soha. Folyamatosan változik kicsiny falunk, Kisszékely is; változik az itt élő emberek közössége, a falu természeti és épített környezete, de vannak a falunak örök értékei, van a falunak egyfajta varázsa, ami nem tűnhet el soha. Ez a varázs beívódott az itt élőkbe: azokba, akik manapság a mindennapjaikat élik itt, azokba, akik életüknek legalább egy szakaszát, talán éppen gyermekkorukat töltötték a faluban, és azokba is, akik csak egy-egy napra vagy hétre érkeznek ide. A falu varázsát kétségkívül a falu természeti adottságai alapozzák meg, ám ehhez hozzájárul mindazoknak a keze munkája és szellemi öröksége, akik valaha is itt éltek, és tettek annak érdekében, hogy a természet és az ember közötti harmónia megmaradjon. A falunak ezt a varázsát, a természetnek és az embernek ezt az egyedi összhangját szeretnénk átörökíteni a jövő nemzedékek számára.

Korunkban azonban sajnos többnyire a természet és az ember közötti harmónia felbomlását látjuk, az ember magányossá és önzővé vált, és egyre gyorsuló ütemben éli fel saját erőforrásait, egyben utódai jövőjét. Fogytán a jó levegő, az iható víz, a termőtalaj, fokozatosan eltűnnek az erdők, a rétek, a fasorok. Közben sorvadnak a falvak, zilálódnak szét az emberi közösségek. És tűnik el a helyi tudás, a közösségek évszázados öröksége, amellyel az ember képes volt, és ma is képessé válhatna a természettel harmóniában élni, megőrizve a természet gazdagságát önmaga és utódai boldogulása érdekében. A helyi értékeket leginkább a helyi közösségek tudják megőrizni, mert számukra a legfontosabb az a környezetet, amelyhez megélhetésükkel, mindennapjaikkal vagy emlékeikkel kötődnek.

Mára világossá vált, hogy sem a természeti erőforrásaink jelenlegi használata, sem gazdaságunk, sem a mai társadalmunk nem fenntartható. Egyre inkább tapasztaljuk, hogy nem tudunk harmonikus módon együtt élni sem a természettel, sem egymással. Egyrészt kiirtott erdők, szennyezett vizek, lehordódott termőtalaj, parlagon maradt földek, másrészt a megélhetést biztosító helyi munka hiánya, a vegyszermaradványokat tartalmazó, egészségtelen élelmiszerek tömege jelzi, hogy a jelenlegi út nem járható. Technikai berendezéseink sokszor már nem eszközei, hanem urai mindennapjainknak, az igazi értékeket pedig alig vesszük észre magunk körül. Meg kell tehát találnunk az együttműködésnek, a természettel való együttélésnek és a helyben való megélhetésnek azokat a formáit, amelyek fenntarthatóak, és amelyekhez fejlődés vezet.

A természeti értékek és erőforrások megőrzése azonban csak akkor valósulhat meg, ha a közösség tagjai ennek a célnak az érdekében összefognak. Csak akkor maradhat településünk és környéke hosszú távon is élhető és szép, ha Kisszékely élő faluvá válik, ha maga a helyi közösség is élni akar. Nem szeretnénk, ha a mi falunk is annak a sok magyar településnek a sorsára jutna, amelyek nem voltak képesek megőrizni erőforrásaikat és lakóikat, vagy amelyeket idegen érdekek sajátítottak ki, éltek fel, majd hagytak lepusztulva. Ellenben szeretnénk, ha a hagyományok talaján, a helyi értékekre alapozva, a mai igényeket is figyelembe véve, ám hangsúlyosan a természetkímélet és fenntarthatóság elvei szerint, újult erővel feltámadna egy valaha virágzó közösség. Célunkat akkor érjük el, ha sikerül megőrző módon használnunk azokat a természeti erőforrásokat és adottságokat, amelyek a falu egyediségét, egyben jövőjének alapját is jelentik. Ehhez közösen kell kialakítanunk az erőforrások megőrzésének és használatának tervét, amellyel lehetőséget teremtünk a helyben való boldogulásra. Csak ezáltal tehetjük a falut élhetővé az itt élők, és még vonzóbbá az itt kikapcsolódni vágyók számára.

Településünk egykori jólétét az erdő- és mezőgazdaság, illetve az ezekre épülő tevékenységek (pl. kéz-művesipar) alapozták meg. A jelenlegi gazdasági környezet, a globalizálódott piac azonban nem kedvez sem a mezőgazdasági, sem a kézművesipari termékek hazai előállításának és forgalmazásának, így jelenleg igen nehéz családi gazdaság léptékében kizárólag e tevékenységekből megélni, még kevésbé előbbre jutni. Ugyanakkor nem kétséges, hogy a föld és az erdő segítségével biztosítani tudjuk létünk legalapvetőbb feltételeit, és településünk számára még adott az élelmiszer önrendelkezés lehetősége. A falunak potenciálisan minden adottsága megvan ahhoz, hogy egészséges és finom élelemmel lássa el saját lakossá-gát, illetve az ide látogató turistákat, üdülővendégeket, kirándulókat egyaránt. Ezért Kisszékely közössé-gének meg kell őrizni a föld művelésének és az állatok tenyésztésének évszázados gyakorlatát, és át kell hagyományozni ezt a tudást a jövő nemzedékre.

A Településfejlesztési Koncepció célja hogy egyértelműen kijelölje Kisszékely fejlődésének irányát, tartalmazza a hosszú távú célokat és az elkövetkező néhány évben megvalósítandó teendőket egyaránt. Fel-vázolja a hosszú távú feladatokat, amelyeket mindig szem előtt kell tartani. Felsorol néhány fontos középtávú célt, amelyet egy évtizeden belül kellene elérni. Végül javaslatot tesz olyan programokra, amelyeket az elkövetkező néhány évben lehetne megvalósítani.

telepulesfejlesztesi_koncepcio